0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn đầu tư - Kinh doanh

Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Sau khi doanh nghiệp bị sáp nhập, doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ về bảo hiểm, nghĩa vụ tiếp tục sử dụng người lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. nghĩa vụ đối với người lao động I. Nghĩa vụ về [...]

Trình Tự Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ các quy định về thủ tục và hồ sơ như sau: thủ tục xin cấp phép thiết lập mạng xã hội I. Thủ tục [...]

Điều Kiện Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Mạng Xã Hội

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập mạng xã hội khi được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội. đăng ký kinh doanh dịch vụ mạng xã hội Điều kiện để tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội, bao gồm: I. Được thành [...]

KHÁCH HÀNG