0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn khác

Quản lý chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng

Hàng hóa trong quá trình sử dụng phải đáp ứng yêu cầu gì? Hàng hóa trong quá trình sử dụng phải được vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dẫn của người sản xuất. Hàng hóa trong quá trình sử dụng phải kiểm định theo quy [...]

Quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Yêu cầu về bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường - Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường hoặc tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng [...]

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục sau đây: - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu gồm bản đăng ký [...]

Yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Quản lý nhà nước về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng [...]

Các hành vi bị cấm do lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp đang ngày càng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau gây ra những ảnh hưởng xấu cho thị trường và xã hội. Nhằm ngăn chặn vấn đề này, các nhà làm luật đã liệt [...]

Các hành vi bị cấm do lạm dụng vị trí độc quyền

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền của mình để gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của những doanh nghiệp khác. Điều này dẫn đến những ảnh hưởng xấu cho thị trường nói chung và gây thiệt [...]

KHÁCH HÀNG