0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn khác

Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Với thực trạng các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xảy ra tràn lan trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực này cần được kiểm soát [...]

Bồi thường thiệt hại về chất lượng hàng hóa, sản phẩm

Các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thường dẫn đến các thiệt hại nặng nề về vật chất đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, pháp luật đã quy định thiệt hại do vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa [...]

Giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nên không tránh khỏi sự tranh chấp giữa các chủ thể này. Vì vậy, vấn đề quy định giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng [...]

Kiểm tra chất lượng hàng hóa, sản phẩm

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, sản phẩm có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Vì vậy, quy định [...]

Quản lý chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng

Hàng hóa trong quá trình sử dụng phải đáp ứng yêu cầu gì? Hàng hóa trong quá trình sử dụng phải được vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dẫn của người sản xuất. Hàng hóa trong quá trình sử dụng phải kiểm định theo quy [...]

KHÁCH HÀNG