Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Phương pháp tính chi phí và hạch toán đối với hàng khuyến mại

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời bạn như sau:
Căn cứ pháp lý:
– Luật thuế GTGT năm 2008
– Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
– Thông tư 39/2014/TT-BTC  về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thứ nhất, tại điểm 2.4a Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn như sau: “2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa khuyến mại và thực hiện theo hướng dẫn về pháp luật thuế GTGT”.

Thứ hai, tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để tặng, cho, biếu, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.
Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 7 Thông tư nêu trên quy định đối với hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Như vậy, đối với trường hợp công ty sử dụng đèn để khuyến mại kèm theo máy cồn thì công ty phải lập hóa đơn chịu thuế GTGT và kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

KHÁCH HÀNG