0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Bồi thường thiệt hại về chất lượng hàng hóa, sản phẩm

Các vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thường dẫn đến các thiệt hại nặng nề về vật chất đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, pháp luật đã quy định thiệt hại do vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.

I. Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các thiệt hại sau sẽ dẫn đến hậu quả bồi thường do hàng hóa không đảm bảo chất lượng:

– Thiệt hại về giá trị hàng hóa, tài sản bị hư hỏng hoặc bị huỷ hoại.

– Thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ con người.

– Thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác hàng hóa, tài sản.

– Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

II. Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại

  1. Các trường hợp người sản xuất, người nhập khẩu không phải bồi thường thiệt hại

– Người bán hàng bán hàng hóa đã hết hạn sử dụng; người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;

– Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

– Đã thông báo thu hồi hàng hóa có khuyết tật đến người bán hàng, người sử dụng trước thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

– Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật do tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của sản phẩm tính đến thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

– Thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng;

– Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng.

  1. Các trường hợp người bán hàng không phải bồi thường cho người mua, người tiêu dùng

– Người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;

– Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

– Đã thông báo hàng hóa có khuyết tật đến người mua, người tiêu dùng nhưng người mua, người tiêu dùng vẫn mua, sử dụng hàng hóa đó;

– Hàng hóa có khuyết tật do người sản xuất, người nhập khẩu tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của hàng hóa tính đến thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

– Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng.

III. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của toà án hoặc trọng tài.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: http://linconlaw.vn/lien-he/

2020-01-31T12:10:38+00:00

KHÁCH HÀNG