0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Các Ngành Nghề Kinh Doanh Yêu Cầu Vốn Pháp Định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, cụ thể: ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

STT NGÀNH NGHỀ VỐN PHÁP ĐỊNH
1 Kinh doanh bất động sản 20 tỷ đồng
2 Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ đồng
3 Cho thuê lại lao động 2 tỷ đồng
4 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán 6 tỷ đồng
5 Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán 25 tỷ đồng
6 Sản xuất phim 200 triệu đồng
7 Bán lẻ theo phương thức đa cấp 10 tỷ đồng
8 Kinh doanh vận tải đa phương thức 80.000 SDR (đơn vị tính toán do Quỹ tiền tệ quốc tế quy định)
9 Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 30 tỷ đồng
10 Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ đồng
11 Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ 5 tỷ đồng
12 Kinh doanh hoạt động mua bán nợ 100 tỷ đồng
13 Ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng
Ngân hàng liên danh
Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng hợp tác
14 Ngân hàng phát triển 5.000 tỷ đồng
Ngân hàng chính sách
15 Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 3.000 tỷ đồng
16 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng
17 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD
18 Công ty tài chính 500 tỷ đồng
19 Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
20 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe 600 tỷ đồng
21 Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí 800 tỷ đồng
22 Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí 1.000 tỷ đồng
23 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 300 tỷ đồng/ 200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài
24 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh 350 tỷ đồng/ 250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài
25 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh 400 tỷ đồng/ 300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài

Căn cứ pháp lý: ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Nghị định 126/2007/NĐ-CP

Nghị định 55/2013/NĐ-CP

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

– ….

Thông tin chi tiết xin vui lòngLiên Hệ

Các bài viết khác

=> Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Ngành Nghề Kinh Doanh Yêu Cầu Ký Quỹ

2020-04-27T11:23:36+00:00

KHÁCH HÀNG