0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Công chứng di chúc bằng văn bản

Trả lời:
1. Người tiến hành:chính bản thân người lập di chúc, không được ủy quyền cho người khác
2. Hồ sơ gồm:
– Phiếu yêu cầu công chứng;
– Bản sao giấy tờ tuỳ thân của người lập Di chúc;
– Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế  nếu Di chúc liên quan đến tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trường hợp tính mạng người lập Di chúc bị đe doạ thì không cần phải xuất trình đầy đủ những giấy tờ nêu trên nhưng điều này phải được ghi rõ trong văn bản công chứng.
3. Cơ quan tiếp nhận: phòng công chứng/ Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thẩm quyền này không phụ thuộc vào phạm vi địa hạt, kể cả trường hợp di chúc có liên quan đến bất động sản.
4. Lưu giữ di chúc: người lập di chúc có thể tự lưu giữ di chúc, hoặc đề nghị cơ quan công chứng lưu giữ theo quy định của pháp luật (Điều 60 Luật công chứng 2014)
5. Sửa đổi di chúc đã công chứng: người lập di chúc có thể thay đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc đã công chứng tại bất kỳ cơ quan công chứng nào, trường hợp di chúc được lưu giữ ở một cơ quan công chứng cụ thể thì phải thông báo cho cơ quan đó về việc thay đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc.
Lưu ý: Công chứng viên thuộc một trong các trường hợp sau thì không được công chứng Di chúc:
+ Nếu Công chứng viên đồng thời là người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của người lập Di chúc;
+ Công chứng viên là người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật;
+ Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan đến nội dung Di chúc.
2017-11-08T03:44:26+00:00

KHÁCH HÀNG