0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài

Trả lời:
1. Việc nhập quốc tịch Việt Nam
Theo những thông tin mà bạn cung cấp, việc nhập quốc tịch Việt Nam nói trên có thể được tiến hành nếu người bạn của bạn thỏa mãn các điều kiện sau đây (Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008):
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
– Đáp ứng các điều kiện:
+ Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam;
+ Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
+ Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
hoặc một trong các điều kiện:
+ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; (1)
+ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; (2)
+ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (3)
– Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam;
– Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ những người nhập quốc tịch theo các trường hợp (1), (2), (3) nêu trên, trong trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép.
2. Việc mang 2 quốc tịch
Một trong các điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam (như đã nêu trên) là phải thôi quốc tịch nước ngoài, đối với trường hợp bạn nêu ra thì phải thôi quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn của bạn đáp ứng một trong các điều kiện (1), (2) hoặc (3) nêu trên thì vẫn có thể tiếp tục giữ quốc tịch Mỹ, tức mang hai quốc tịch.
2017-11-08T04:27:53+00:00

KHÁCH HÀNG