0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Nghĩa vụ trả nợ cho người đã mất

Trả lời:
Đối với vấn đề bạn đưa ra, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Thứ nhất, về nghĩa vụ trả nợ: Điều 637 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác“, theo quy định này, anh em bạn có nghĩa vụ trả nợ thay cho mẹ bạn. Nhưng khoản tiền mà anh em bạn thanh toán sẽ được giới hạn trong phạm vi di sản do mẹ bạn để lại và tuân thủ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Điều 683 BLDS như sau:
“Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu;

3. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ;

4. Tiền công lao động;

5. Tiền bồi thường thiệt hại;

6. Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước;

7. Tiền phạt;

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác;

9. Chi phí cho việc bảo quản di sản;

10. Các chi phí khác.”

Kết hợp các quy định của Điều 637 và 683 Bộ luật Dân sự đã nêu trên, khoản nợ của mẹ bạn sẽ được trả cho bên cho vay từ di sản thừa kế mà mẹ bạn để lại, sau khi đã thanh toán các nghĩa vụ tài sản và các chi phí khác theo thứ tự ưu tiên đã nêu.
2017-11-08T04:23:14+00:00

KHÁCH HÀNG