0912627787

lawyer@lincon.com.vn

 • vi
 • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Khi sáp nhập, cả doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp bị sáp nhập cần tuân thủ quy định và hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật hiện hành. thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

I. Hoàn thành các thủ tục về thuế

Doanh nghiệp khi sáp nhập phải hoàn thành các thủ tục về thuế sau trước khi sáp nhập:

 1. Quyết toán thuế: Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN.
 2. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 3. Doanh nghiệp bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 4. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Nộp Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

II. Chấm dứt sự tồn tại doanh nghiệp bị sáp nhập

Trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi Thông báo theo mẫu quy định pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau:

 1. Hợp đồng sáp nhập;
 2. Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 3. Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi  công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

III. Hoàn thành một số nghĩa vụ khác

 1. Nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội.
 2. Nghĩa vụ tiếp tục sử dụng lao động.
 3. Nghĩa vụ về đất đai.

Lưu ý: Mẫu Thông báo chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập xem tại đây.

 

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

– Thông tư 78/2014/TT-BTC

– Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Thông tư 95/2016/TT-BTC

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Thông tin chi tiết xin vui lòng: Liên Hệ

Các bài viết khác

=> Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Trình Tự Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội

=> Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân Nước ngoài tại việt nam

2020-04-03T22:10:48+00:00

KHÁCH HÀNG