0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ Tục Về Thuế Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

I. Quyết toán thuế thủ tục về thuế khi sáp nhập

Nếu doanh nghiệp khi sát nhập mà năm cuối cùng khi sáp nhập ngắn hơn 3 tháng thì được phép cộng với kỳ tính thuế năm trước đó để tạo kỳ tính thuế mới. Doanh nghiệp khi sáp nhập kỳ tính thuế năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. Doanh nghiệp có thể gộp hồ sơ quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp với hồ sơ quyết toán thuế của năm trước nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng theo quy định của Luật thuế TNDN. thủ tục về thuế khi sáp nhập

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện sáp nhập.

  1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:
  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
  2. Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. thủ tục về thuế khi sáp nhập
  3. Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/BTC

II. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

III. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Doanh nghiệp bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

IV. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Doanh nghiệp bị sáp nhập nộp Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm:

  1. Quyết định giải thể;
  2. Biên bản họp;
  3. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 78/2014/TT-BTC

– Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Thông tư 95/2016/TT-BTC

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Liên Hệ

Các bài viết khác

=> Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Các Nghĩa Vụ Đối Với Người Lao Động Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

=> Trình Tự Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội

2020-04-04T09:28:30+00:00

KHÁCH HÀNG