0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en
Biểu mẫu bảo hiểm 2017-12-06T08:34:52+00:00

BIỂU MẪU

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Biểu mẫu bảo hiểm

Title
Tờ khai tham gia BHXH,BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Tờ khai tham gia BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Đơn đề nghị
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Văn bản đề nghị của đơn vị
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Danh sách lao động tham gia BHXH,BHYT
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Tổng hợp DSLĐ tham gia BHXH,BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Danh sách người chỉ tham gia BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
DS ĐC mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Tổng hợp DSĐC mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Tổng hợp DS người tham gia BHXH tự nguyện
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Danh sách giảm người tham gia BHXH tự nguyện
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
DS ĐN thay đổi TT của người tham gia không thay đổi mức đóng
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
TH DSĐN thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
DS đối tượng đến hạn phải đóng BHXH,BHYT tự nguyện
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH,BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Thông báo kết quả đóng BHXH,BHTN, BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Thông báo kết quả đóng BHXH tự nguyện, BHYT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, BHXH lần đầu
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Quyết định điều chỉnh chế độ BHXH
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Quyết định về việc tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
GIẤY GIỚI THIỆU GIÁM ĐỊNH Y KHOA
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
Đơn đề nghị trợ cấp mai táng
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN (MẸ CHẾT SAU KHI SINH)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN (SAU KHI NGHỈ VIỆC)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu bảo hiểm 20/11/2017 Download

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG