0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en
Biểu mẫu lao động 2017-12-06T15:13:36+00:00

BIỂU MẪU

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Biểu mẫu lao động

Title
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM HOẶC CUỐI NĂM
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Giấy đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 1 file(s)  6 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
GIẤY XÁC NHẬN VỀ NGHỈ VIỆC CHĂM SÓC CON ỐM
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG LƯƠNG HƯU
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH LƯƠNG HƯU, BHXH HÀNG THÁNG
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
BẢNG TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
BẢN XÁC MINH THÂN NHÂN HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
 1 file(s)  6 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
SỔ THEO DÕI NHÂN VIÊN RA VÀO CÔNG TY
 1 file(s)  6 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
GIẤY BIÊN NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
ĐƠN XIN GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU TRỢ CẤP BẢO HIỂM XH
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
ĐƠN KHỞI KIỆN LAO ĐỘNG
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
BB THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HĐLĐ
 1 file(s)  8 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download
B ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (NẶNG-CHẾT)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu lao động 20/11/2017 Download

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG