0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en
Biểu mẫu thuế 2017-12-06T16:12:46+00:00

BIỂU MẪU

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Biểu mẫu thuế

Title
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Văn bản đề nghị miễn giảm thuế TNCN
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNCN (Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNCN (Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNCN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNCN (Dành cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú
 1 file(s)  2 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế tài nguyên
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNDN (đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)
 1 file(s)  2 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNDN (Dùng cho đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)
 1 file(s)  5 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thông tin về giao dịch liên kết (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thuế TNDN được ưu đãi (đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ)
 1 file(s)  2 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thuế TNDN được ưu đãi (Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Chuyển lỗ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN)
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 1 file(s)  1 download
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai quyết toán thuế TNDN
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng BĐS
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNDN (Dùng cho DN kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với DN phát sinh thường xuyên hoạt động BĐS)
 1 file(s)  2 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế TNDN tạm tính (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Thông báo Áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế GTGT (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế GTGT (dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế GTGT (dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán ra
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán
 1 file(s)  2 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
 1 file(s)  4 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
 1 file(s)  3 downloads
Biểu mẫu thuế 20/11/2017 Download

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG