Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn thường xuyên

Trong hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý vì vậy luôn cần bên cạnh các cố vấn pháp lý để có thể cung cấp kịp thời với chính xác những ý kiến tư vấn pháp lý để giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, và đúng quy định pháp luật.

Hoạt động tư vấn của chúng tôi gồm: cố vấn pháp lý thường xuyên (hay luật sư nội bộ) cho doanh nghiệp, cá nhân hay cố vấn pháp lý theo từng vụ việc theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn thường xuyên
Chúng tôi là công ty luật có thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp. Các công việc mà các luật sư cung cấp cho khách hàng gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:
– Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến khách hàng.
Cách thức thực hiện:
• Định kỳ vào khoảng ngày cuối cùng của mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi đến Khách hàng 01 bản báo cáo tổng hợp về các quy định của pháp luật được ban hành trong tháng đó, đính kèm văn bản pháp luật được trích dẫn. Báo cáo được gửi đến khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.
• Linconlaw sẽ cập nhật ngay lập tức về mỗi văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, ngay khi văn bản này được đăng tải trên Công báo hoặc trên website cung cấp văn bản pháp luật có uy tín. Hình thức cập nhật là gửi thư điện tử thông báo về nội dung của văn bản và lưu ý các nghĩa vụ của khách hàng với tư cách là đối tượng điều chỉnh của các văn bản đó.
– Dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
• Khách hàng chuyển yêu cầu dự thảo văn bản cho Linconlaw qua thư điện tử hoặc fax hoặc bằng văn bản để lưu lại bằng chứng.
• Linconlaw tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và hẹn thời hạn gửi bản dự thảo cho khách hàng.
• Linconlaw gửi bản dự thảo cho khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.
• Linconlaw sẽ hiệu chỉnh bản dự thảo theo góp ý hoặc yêu cầu của khách hàng tối đa 03 lần kể từ bản dự thảo đầu tiên đối với mỗi văn bản được chúng tôi dự thảo.
– Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa khách hàng với với các đối tác và khách hàng của khách hàng.
– Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của khách hàng.
– Tham gia họp với khách hàng, đối tác, cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền khi khách hàng yêu cầu.

Cách tính phí dịch vụ
Phí dịch vụ sẽ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà các luật sư/chuyên gia tư vấn của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ. Luật sư sẽ ghi lại thời gian thực hiện công việc chi tiết đến gần 10 phút và lưu lại hàng ngày. Việc ghi lại thời gian thực hiệncông việc được áp dụng cho tất cả công việc được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tham gia họp, nghiên cứu các quy định của pháp luật, soạn thảo các văn bản pháp luật, điện thoại và di chuyển từ văn phòng đến các địa điểm liên quan hoặc trụ sở của khách hàng.

Đối với nhiều dự án, LINCON cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá cố định. Bất kỳ công việc hoặc yêu cầu bổ sung nào không thuộc mô tả công việc theo thỏa thuận của hai bên sẽ được tính phí dịch vụ theo tiêu chuẩn giờ làm việc thực tế của chúng tôi.

Những chi phí ngoài
Thông thường, báo giá phí dịch vụ của chúng tôi không bao gồm các chi phí ngoài phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở lệ phí chính thức, photocopy, liên lạc điện thoại quốc tế, đi lại, phí khách sạn, phí ngân hàng để nhận, ký gửi hoặc chuyển tiền,v.v.

Tư vấn sơ bộ
Thông thường, chúng tôi không tính phí đối với việc tư vấn sơ bộ cho khách hàng. Tư vấn sơ bộ cho khách hàng bao gồm việc trao đổi trực tiếp tại văn phòng chúng tôi với thời lượng không quá 30 phút hoặc tư vấn qua email hoặc điện thoại không quá 15 phút để xác định vấn đề cần tư vấn, phân tích yêu cầu của khách hàng và xác định dịch vụ cần cung cấp cho Khách hàng. Trong tư vấn sơ bộ, chúng tôi sẽ không tư vấn cụ thể giải pháp cho khách hàng. Nếu có yêu cầu tư vấn giải pháp cụ thể, việc tư vấn sẽ được tính phí theo giờ làm việc thực tế của chúng tôi.

KHÁCH HÀNG