0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập hai công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Cụ thể, có thể hiểu sáp nhập là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích [...]

Thủ tục sáp nhập công ty Cổ phần vào công ty TNHH 2 thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2020

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Cụ thể, có thể hiểu sáp nhập là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích [...]

Thủ tục sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên vào Công ty cổ phần

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế mà theo đó, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt [...]

Chuyên tư vấn góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Công ty Luật Lincon, Chuyên tư vấn góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư Hàn Quốc, xin hướng dẫn quý khách hàng điều kiện góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam như sau: Trình tự thực hiện – Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn [...]

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một trong những hình thức để cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với nhu cầu của công ty.  Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức mà một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ [...]

KHÁCH HÀNG