CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Cổ đông lớn là nhóm người có ảnh hưởng nhất định đối với sự tồn tại và vận hành của doanh nghiệp, xuất phát từ quyền tham gia vào công tác quản trị công ty từ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết nắm giữ. Theo quy định của pháp luật Chứng khoán Việt Nam hiện hành, cổ đông lớn phải thực hiện các công bố thông tin quan trọng liên quan đến giao dịch chứng khoán hoặc vị trí chủ động trong công ty một cách công khai, đảm bảo tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

1. Cổ đông lớn là gì?

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành. Trong đó, tổ chức phát hành được xác định là tổ chức thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán.

Cổ đông lớn là một trong những đối tượng công bố thông tin theo quy định của pháp luật Chứng khoán.

2. Nguyên tắc công bố thông tin

– Việc công bố thông itn phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật.

Công bố thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

– Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Khi có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

– Đối tượng khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.

– Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.

– Thông tin đã công bố, báo cáo phải được bảo quản, lưu giữ theo quy định:

+ Đối với thông tin công bố định kỳ: thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm;

+ Đối với thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm.

>> THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG https://linconlaw.vn/thu-tuc-chao-ban-chung-khoan-lan-dau-ra-cong-chung/

>> GIẢM 50% MỨC THU ĐỐI VỚI 22 KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TỪ 01/7/2023 https://linconlaw.vn/giam-50-muc-thu-doi-voi-22-khoan-phi-le-phi-tu-01-7-2023/

Cổ đông lớn là một trong những đối tượng công bố thông tin theo quy định của pháp luật Chứng khoán.

3. Các trường hợp công bố thông tin của cổ đông lớn

Cổ đông lớn là đối tượng công bố thông tin bao gồm tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thuộc các trường hợp dưới đây:

a. Công bố thông tin khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch).

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

b. Công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và thực hiện báo cáo cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch).

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi trên.

c. Công bố thông tin của người có liên quan

Chế độ công bố thông tin tại mục a và b trên cũng áp dụng đối với:

– Nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

– Nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

– Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng mà nhóm nhà đầu tư nước ngoài đó nắm giữ.

d. Lưu ý

– Thời điểm bắt đầu, kết thúc việc trở thành cổ đông lớn hoặc thời điểm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% nêu trên được tính kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán.

– Chế độ công bố thông tin không yêu cầu áp dụng đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu; hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các đối tượng quy định trên.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Chứng khoán 2019;
  • Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *