0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn doanh nghiệp

Kinh nghiệm
Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ mang lại cho chủ sở hữu, các thành viên hoặc cổ đông những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Do vậy, ngay từ khi thành lập, đội ngũ lãnh đạo phải xác định được phương cách hoạt động phù hợp để vận hành hiệu quả và loại bỏ rủi ro pháp lý trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ
• Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp với từng tổ chức và cá nhân.
• Tư vấn đặt tên doanh nghiệp, đăng ký trụ sở, lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp và hợp pháp.
• Tư vấn xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp từ khi mới thành lập.
• Tư vấn về các điều kiện kinh doanh và cách thức để đáp ứng đúng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh khác nhau;
• Hỗ trợ và tham gia xây dựng, đàm phán, hoàn thiện các hợp đồng hợp tác, thỏa thuận liên doanh hoặc văn bản khác để doanh nghiệp thành lập và hoạt động hiệu quản.
• Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; bổ sung các ngành nghề kinh doanh, chuyển nhượng vốn, cổ phần; tăng, giảm vốn điều lệ; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể phá sản.
• Soạn thảo điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; quy chế, nội quy doanh nghiệp và đăng ký các văn bản này với các với quan nhà nước.

2018-01-19T07:15:59+00:00

KHÁCH HÀNG