DIỆN TÍCH ĐẤT TĂNG THÊM DO CHUYỂN NHƯỢNG, CẤP SỔ THẾ NÀO?

DIỆN TÍCH ĐẤT TĂNG THÊM DO CHUYỂN NHƯỢNG, CẤP SỔ THẾ NÀO?

Chênh lệch diện tích đất sử dụng thực tế so với diện tích ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“sổ đỏ” hoặc “Giấy chứng nhận”) phát sinh từ các giao dịch chuyển nhượng xảy ra khá phổ biến. Tình trạng này có thể gây ảnh hưởng đến tính chính xác và hợp lệ của sổ đỏ, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do chuyển nhượng được thực hiện như thế nào?

1. Nguyên tắc thực hiện khi diện tích đất tăng thêm phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng

Quy định của pháp luật đất đai về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Đối với trường hợp diện tích đất tăng thêm này, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

2. Cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng thêm phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất, đồng thời ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm phát sinh từ nhận chuyển nhượng được thực hiện như sau:

a. Đối với phần diện tích đất tăng thêm

Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Nếu diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật.

Chênh lệch diện tích đất sử dụng thực tế so với diện tích ghi nhận trên sổ đỏ phát sinh từ
các giao dịch chuyển nhượng xảy ra khá phổ biến.

b. Đối với thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích tăng thêm)

– Nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận.

>> THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT https://linconlaw.vn/thu-tuc-cap-doi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/

Lưu ý, trường hợp này không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Nếu thửa đất gốc chưa có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhưng có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định: thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lưu ý, trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ban hành ngày 15/05/2014;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai ban hành ngày 06/01/2017.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *