THỦ TỤC GIẢI THỂ QUỸ THÀNH VIÊN

THỦ TỤC GIẢI THỂ QUỸ THÀNH VIÊN

1. Các trường hợp giải thể quỹ thành viên

– Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ;

– Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ trước khi kết thúc thời hạn hoạt động tại Điều lệ quỹ;

– Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản mà Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

– Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị chấm dứt mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

– Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng;

– Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ quỹ.

2. Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Triệu tập, tổ chức Đại hội nhà đầu tư thông qua phương án giải thể quỹ thành viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị giải thể quỹ thành viên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội nhà đầu tư thông qua việc giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư hoặc ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) và ban đại diện quỹ (trong trường hợp không có công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) phải nộp hồ sơ đề nghị giải thể quỹ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận việc giải thể quỹ theo phương án giải thể đã được Đại hội nhà đầu tư quỹ thông qua; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thanh lý tài sản và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư.

Bước 4: Hoàn tất giải thể quỹ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) trong trường hợp không có công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có trách nhiệm công bố thông tin và báo cáo kết quả giải thể quỹ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Bước 5: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ báo cáo kết quả giải thể quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.

3. Hồ sơ đề nghị giải thể quỹ thành viên:

– Giấy đề nghị giải thể quỹ.

– Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư thông qua việc giải thể quỹ, phương án giải thể quỹ.

– Phương án giải thể quỹ.

– Văn bản cam kết chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải thể quỹ.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
  • Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

  • Tại Hà Nội: Tầng 5, Golden Tower, 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tại TP.HCM: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: http://linconlaw.vn/
  •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
  •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
  •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *