THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐẤU KIẾM THỂ THAO

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐẤU KIẾM THỂ THAO

cơ sở kinh doanh môn đấu kiếm thể thao chỉ được phép hoạt động khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn đấu kiếm (sau đây gọi tắt là "giấy phép kinh doanh đấu kiếm thể thao").