QUỸ ĐÓNG LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ QUỸ ĐÓNG

QUỸ ĐÓNG LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ QUỸ ĐÓNG

1. Quỹ đóng là gì?

Quỹ đóng (hay quỹ đầu tư dạng đóng) là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.

Quỹ đóng là gì?

2. Quy định về đầu tư của quỹ đóng như thế nào?

2.1. Danh mục đầu tư của quỹ phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định tại Điều lệ quỹ và công bố tại Bản cáo bạch.

2.2. Quỹ được phép đầu tư vào các loại tài sản:

 • a. Tiền gửi các ngân hàng thương mại (đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt) theo quy định của pháp luật ngân hàng;
 • b. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng (của tổ chức (đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt) theo quy định của pháp luật;
 • c. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
 • d. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;
 • đ. Trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • e. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;
 • g. Bất động sản đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

2.3. Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ đóng phải phù hợp với các quy định tại Điều lệ quỹ và phải bảo đảm:

 • a. Không đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
 • b. Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b mục 2.2 của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
 • c. Không đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm đ và g mục 2.2;
 • d. Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ mục 2.2 phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ;
 • đ. Không đầu tư vào chứng chỉ của chính quỹ đó;
 • e. Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn mức sau:
 • – Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • – Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
 • – Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

2.4. Cơ cấu đầu tư của quỹ đóng chỉ được vượt mức so với các hạn mức đầu tư chỉ do các nguyên nhân sau:

 • a. Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
 • b. Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật;
 • c. Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
 • d. Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tăng vốn, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;
 • e. Quỹ đang trong thời gian giải thể.

2.5. Quỹ đóng thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư và bảo đảm các nguyên tắc:

 • a. Quỹ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
 • b. Quỹ chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các tài sản đã được quy định tại Điều lệ quỹ và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • d. Quỹ không được đầu tư quá 20% giá trị tài sản ròng của quỹ ra nước ngoài và không vượt quá hạn mức đầu tư đăng ký đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận.
 • e. Cơ cấu đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, điều chỉnh hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ phải tuân thủ quy định về cơ cấu đầu tư, hạn mức đầu tư, điều chỉnh hạn mức đầu tư theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Chứng khoán 2019
 • Thông tư 98/2020/TT-BTC.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

 • Tại Hà Nội: Tầng 5, Toà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Tại TP. Hồ Chí Minh: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 • Website: http://linconlaw.vn/
 •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
 •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
 •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *