THỰC TẾ DIỆN TÍCH ĐẤT KHÁC SỔ DO THỪA KẾ, CẦN LÀM GÌ?

THỰC TẾ DIỆN TÍCH ĐẤT KHÁC SỔ DO THỪA KẾ, CẦN LÀM GÌ?

Theo quy định, người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định. Việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất đối với các thửa liền kề có thể khiến ranh giới sử dụng chênh lệch so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“sổ đỏ” hoặc “Giấy chứng nhận”) đã cấp. Vậy theo pháp luật hiện hành, thủ tục cần thực hiện trong trường hợp diện tích đất khác sổ do thừa kế được quy định như thế nào?

1. Nguyên tắc cấp phép khi diện tích đất khác sổ

Quy định của pháp luật đất đai về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Đối với trường hợp diện tích đất tăng thêm này, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có).

2. Thủ tục cần thực hiện trong trường hợp diện tích đất khác sổ do thừa kế

Trong trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất, đồng thời ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm phát sinh từ thừa kế được thực hiện như sau:

a. Đối với phần diện tích đất khác sổ tăng thêm

Chủ sở hữu thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Lưu ý, nếu diện tích đất khác sổ không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật.

Việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất đối với các thửa liền kề có thể khiến ranh giới sử dụng chênh lệch so với
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b. Đối với thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích khác sổ tăng thêm)

– Nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận. Trong trường hợp này, không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất.

– Nếu thửa đất gốc chưa có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhưng có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định: thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Lưu ý, trường hợp diện tích đất khác sổ do thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ban hành ngày 15/05/2014;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai ban hành ngày 06/01/2017.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *