Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng

Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng

1. Đăng ký giao dịch chứng khoán là gì?

Đăng ký giao dịch” là việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, theo khoản 25 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

Trong đó, hệ thống giao dịch Upcom là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức, vận hành.

Đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng

2. Thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng

Công ty đại chúng đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng.

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán tới Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, tổ chức phát hành có trách nhiệm đưa cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

3.  Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng

Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký giao dịch của công ty đại chúng thuộc trường hợp đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ:

 • – Giấy đề nghị đăng ký giao dịch cổ phiếu;
 • – Các tài liệu gồm:
 • + Điều lệ công ty;
 • + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • + Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;
 • + Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
 • Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 • – Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn tất đăng ký công ty đại chúng;
 • – Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và văn bản thông báo cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch.

Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký giao dịch của công ty đại chúng thuộc trường hợp đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định bao gồm:

 • – Giấy đề nghị đăng ký giao dịch cổ phiếu;
 • – Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và văn bản thông báo cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch.
 • – Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn tất đăng ký công ty đại chúng;
 • – Bản cáo bạch kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng;
 • – Tài liệu Công ty gồm:
 • + Điều lệ công ty;
 • + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

 • – Luật Chứng khoán 2019;
 • – Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

 • Tại Hà Nội: Tầng 5, Toà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Tại TP. Hồ Chí Minh: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
 • Website: http://linconlaw.vn/
 •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
 •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
 •  Hotline: 0912 627 787
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *