ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTCP

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTCP

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần (CTCP) là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động vận hành, kinh doanh, trước chủ thể khác và trước pháp luật. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP cần được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành.

1. Người đại diện theo pháp luật CTCP

CTCP có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, có thể là người mang những chức danh sau đây:

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP; hoặc

Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty TNHH một thành viên có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

>> THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CTCP https://linconlaw.vn/thu-tuc-chuyen-doi-cong-ty-tnhh-thanh-ctcp/

>> CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN https://linconlaw.vn/cong-bo-thong-tin-cua-co-dong-lon/

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP thực hiện theo thủ tục sau đây:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định.

– Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

– Bước 3: Xử lý hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Một số lưu ý về người đại diện theo pháp luật CTCP

CTCP phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật CTCP vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể, nếu công ty chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *