THỜI HẠN CẦN BIẾT KHI LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỜI HẠN CẦN BIẾT KHI LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Cấp giấy phép lao động là thủ tục bắt buộc cho người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam, trừ một số trường hợp được miễn theo quy định luật. Tuân thủ quy trình giúp đảm bảo tính hợp pháp đối với quá trình làm việc của người lao động, đồng thời vệ quyền lợi của họ cũng như doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động có thể kéo dài nếu nắm bắt không đầy đủ quy định đang có hiệu lực áp dụng, trong đó bao gồm một số mốc thời gian cần đặc biệt lưu ý tương ứng từng giai đoạn thực hiện dưới đây.

1.         Nộp hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

15 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động, là thời hạn tối thiểu Doanh nghiệp xác định và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu có thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm, Doanh nghiệp thực hiện trong thời hạn tương tự.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

2.         Nộp hồ sơ Giấy phép lao động

Ít nhất 15 ngày trước ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc,Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động nếu đủ điều kiện.

>> DỮ LIỆU CÁ NHÂN CƠ BẢN LÀ GÌ? TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/du-lieu-ca-nhan-co-ban-la-gi-trach-nhiem-cua-ben-kiem-soat-du-lieu-the-nao/

>> VI PHẠM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, MỘT SỐ LỖI PHỔ BIẾN https://linconlaw.vn/vi-pham-cua-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-mot-so-loi-pho-bien/

Tuân thủ quy trình giúp đảm bảo tính hợp pháp đối với quá trình làm việc của người lao động, đồng thời vệ quyền lợi của họ cũng như doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài.

3.         Nộp hợp đồng lao động

Sau khi được cấp Giấy phép lao động và trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, Doanh nghiệp và người lao động phải hoàn thành ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định.

Doanh nghiệp nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật lao động 2019;
  • Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 30/12/2020;
  • Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 18/9/2023.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *