THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
Thủ tục chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

Chào bán chứng khoán ra công chúng là một phương thức huy động vốn phổ biến trên thị trường chứng khoán. Như một yêu cầu nhằm đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp, các đối tượng thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng phải tuân thủ điều kiện cùng thủ tục nghiêm ngặt về đăng ký theo quy định của pháp luật.

1. Chào bán chứng khoán ra công chúng là gì?

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức:

– Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

– Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

– Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Trong đó, chứng khoán bao gồm: i- cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; ii- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; iii- Chứng khoán phái sinh; iv Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

2. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng có thể theo những hình thức nào?

– Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

– Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

– Kết hợp hình thức quy định tại các mục a, b.

– Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

3. Thủ tục thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng thực hiện như thế nào?

a. Nộp hồ sơ đăng ký chào bán:

Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc còn thiếu nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định.

b. Hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 06 Bản cáo bạch chính thức để hoàn thành thủ tục.

c. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc từ chối theo quy định nếu hồ sơ không hợp lệ.

d. Công bố thông tin:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải công bố Bản thông báo phát hành:

– Trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp theo quy định; và

– Trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán. Bản cáo bạch chính thức phải được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có) và Sở giao dịch chứng khoán.

e. Phân phối chứng khoán:

Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán thực hiện phân phối chứng khoán theo quy định Luật Chứng khoán.

f. Báo cáo kết quả đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Đồng thời, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán.

Chào bán chứng khoán ra công chúng là một phương thức huy động vốn phổ biến trên thị trường chứng khoán.

g. Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán đầy đủ và hợp lệ, có trách nhiệm:

– Thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán hoặc có quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng; đồng thời gửi cho Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

– Đăng tải thông tin về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán hoặc quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

h. Chấm dứt phong tỏa tiền thu được từ đợt chào bán:

Sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán được yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Chứng khoán 2019;
  • Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
  • Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *