ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

ĐIỀU KIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

Bên cạnh Tòa án, Trọng tài là một hình thức giải quyết tranh chấp thương mại mà doanh nghiệp có quyền lựa chọn. Tuy nhiên không phải tranh chấp nào cũng có thể được giải quyết tại Trọng tài. Vậy điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là gì?

1. Về hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Trong đó, thoả thuận Trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận Trọng tài.

Trong trường hợp giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, phán quyết Trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

– Thứ nhất, Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.

– Thứ hai, trọng tài viên độc lập, vô tư, khách quan và tuân theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc này rất quan trọng bởi nó có thể ảnh hưởng đến tính đúng đắn, chính xác và khả năng thi hành của phán quyết Trọng tài.

– Thứ ba, các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

– Thứ tư, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nguyên tắc này xuất phát từ đặc điểm tính bảo mật của trọng tài và từ nhu cầu bảo vệ các bí mật kinh doanh và uy tín của các thương nhân. Đây có thể coi là một trong những ưu điểm lớn nhất khiến Trọng tài là hình thức giải quyết tranh chấp được lựa chọn phổ biến.

– Thứ năm, phán quyết trọng tài là chung thẩm. Điều này có nghĩa là phán quyết trọng tài sẽ không bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực thi hành ràng buộc với các bên.

>> HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? https://linconlaw.vn/huy-phan-quyet-trong-tai-trong-truong-hop-nao/

>> BÁO CÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/bao-cao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan-trach-nhiem-cua-doanh-nghiep-the-nao/

Chỉ thực hiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận Trọng tài.

3. Điều kiện để tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài

a. Phải có thỏa thuận trọng tài giữa hai bên

Chỉ thực hiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận Trọng tài.

Các bên có quyền đưa ra thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đối với tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Điều này đồng nghĩa rằng, thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Thỏa thuận Trọng tài có thể được xác lập như một điều khoản trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản hoặc các hình thức tương đương sau:

– Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác;

– Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

– Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

– Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận Trọng tài;

– Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Cần lưu ý rằng thoả thuận Trọng tài sẽ hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Dù hai bên thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện thì hiệu lực của thỏa thuận trọng tài vẫn không mất đi.

b. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

c. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Trọng tài thương mại 2010;
  • Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *