MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bên cạnh thủ tục thành lập ban đầu, thương nhân nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề về tổ chức, hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài.

1. Phạm vi hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam như sau:

– Chi nhánh hoạt động cung ứng dịch vụ trong các ngành dịch vụ, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

– Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

2. Quyền và Nghĩa vụ của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

a. Chi nhánh thương nhân nước ngoài có quyền:

– Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

– Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh. Trong đó, bộ máy quản lý và nhân sự của Chi nhánh do thương nhân nước ngoài chủ động quyết định. Tuy nhiên cần lưu ý, việc sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Chi nhánh phải thực hiện theo quy định pháp luật về lao động và phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của pháp luật.

– Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b. Chi nhánh thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ

– Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

– Báo cáo hoạt động theo quy định như sau:

+ Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép.

+ Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

>> ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM https://linconlaw.vn/dieu-kien-thanh-lap-chi-nhanh-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

>> CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM https://linconlaw.vn/che-do-bao-cao-hoat-dong-cua-chi-nhanh-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

>> THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ NHẬN CỔ TỨC, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG CƯ TRÚ NỘP THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-nhan-co-tuc-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-khong-cu-tru-nop-the-nao/

Bên cạnh thủ tục thành lập ban đầu, Chi nhánh thương nhân nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề về tổ chức,
hoạt động theo quy định.

3. Trụ sở và tên Chi nhánh

a. Trụ sở của Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý rằng, Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

b. Tên Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Tên Chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên Chi nhánh phải mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.

– Tên Chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở Chi nhánh, được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên thương nhân nước ngoài trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Chi nhánh phát hành.

4. Người đại diện của Chi nhánh

– Người đứng đầu Chi nhánh thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

– Người đứng đầu chi nhánh thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo ủy quyền và phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến chế độ ủy quyền lại cho người thực hiện nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25/01/2016.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *